Ships of the future -Norwegian electric catamaran 150x more powerful than SeaZen